Lizing kadrova

objavljeno:

 

Najčešći korisnici ove usluge su velike i srednje multinacionalne kompanije, kompanije koje tek uspostavljaju poslovanje na našem tržištu, kao i one koje imaju potrebu za privremenim angažovanjem kadrova. Što se tiče konkretnih industrija, korisnici ove usluge su pretežno kompanije iz oblasti robe široke potrošnje.

 

U vremenima brzih promena i turbulentnosti na tržištu kompanije se okreću svojim ključnim delatnostima kako bi pobedile u trci za udeo na tržištu. Da bi se posvetili ključnim delatnostima (svrsi poslovanja), kompanije traže način da veći deo administrativnih poslova i poslova podrške autsorsuju. Usluga lizinga kadrova im omogućava da agenciji prepuste celokupnu administraciju oko zapošljavanja i vođenja određenih kadrova i na taj način se usredsrede na ciljeve svoje kompanije, smanje rizike i pozitivno utiču na pokazatelje sopstvenog poslovanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativno vođenje zaposlenih, procedure vezane za obračun i isplatu plata i poreza, beneficija, putnih i drugih troškova svakako predstavljaju obiman posao za kompaniju. Zato se sve više kompanija odlučuje da za tu vrstu poslova koristi uslugu spoljnih saradnika/agencija za ljudske resurse. Ako pogledamo i svetske trendove to ide u prilog gore izloženom. U svetu je trend mrežnog organizovanja poslovanja kompanije, gde su ključni poslovi (core business) skoncentrisani u centru mrežne organizacije, a svi ostali poslovi i aktivnosti se delegiraju u okviru mreže koja je obično sastavljena od spoljnih dobavljača usluga ili proizvoda sa kojima se sklapaju različiti ugovori o saradnji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako govorimo o kompanijama koje su najčešće korisnici ove usluge na našim prostorima, onda je uglavnom reč o velikim i srednjim multinacionalnim kompanijama, o kompanijama koje tek uspostavljaju poslovanje na našem tržištu, kao i kompanijama koje imaju potrebu za privremenim angažovanjem kadrova (rad na projektima i slično). Kada pogledamo situaciju u konkretnim industrijama, onda su korisnici ove usluge pretežno kompanije iz oblasti robe široke potrošnje. Konkretna odeljenja u okviru kojih se najčešće koristi usluga lizinga kadrova su: IT podrška, pravna podrška, održavanje, logistika, proizvodnja, tehnička podrška, ali su tu i raznovrsne operativne pozicije u okviru drugih odeljenja.

Koncept lizinga kadrova se već duži niz godina uspešno primenjuje u razvijenijim zemljama. Sjedinjene Američke Države prednjače po obimu korišćenja ove usluge. Sam koncept je tamo i nastao, kada je počela da se javlja sve veća potreba za angažovanjemljudi na određenim projektima u okviru projektnih timova. I pored toga što Srbija kasni u odnosu na razvijenije evropske zemlje, lizing kadrova je zastupljena i korišćena usluga u Srbiji. S jedne strane, postoje kompanije koje već određeni broj godina koriste ovu uslugu, ali s druge strane ima mnogo onih koji znaju malo ili gotovo ništa o ovoj usluzi i njenim prednostima. Za velike trgovinske lance lizing kadrova predstavlja odlično rešenje za zapošljavanje ljudi na pozicijama za koje je karakteristična visoka fluktuacija zaposlenih, ili na poslovima gde je samo povremeno neophodno angažovanje radne snage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoji trend autsorsinga funkcija poput računovodstva i obračuna zarada, ljudskih resursa, podrške kupcima/prodaji i drugih. Treba napomenuti da se lizing kadrova odnosi isključivo na zapošljavanje pojedinaca i ne treba ga mešati sa izmeštanjem kompletnih funkcija. Kada sumiramo sve navedeno, kao glavni benefit za korisnike ove usluge može se izdvojiti to što lizing kadrova doprinosi većoj fleksibilnosti organizacije i omogućava joj da lakše ide u korak sa vremenom.

 

Ovaj tekst je objavljen u februarskom broju časopisa InStore. Autor: Mina Čandrlić.